Advokatbyrån Juristgruppen i Halmstad

Det samhälle vi lever i blir alltmer komplicerat. Inom många områden föreligger komplicerade regler. Det föreligger i dag ett stort behov av juridiska biträden i olika sammanhang.
Vi arbetar brett inom många olika rättsområden. Du är alltid välkommen att kontakta oss på Juristgruppen i Halmstad. Det är ofta lättare för vår advokat att bemöta Dina frågor vid ett personligt möte.
Advokatbyrån Juristgruppen i Halmstad grundades av tre tingsmeriterade jurister. En av dessa är advokaten Birgitta Segenmark-Jansson, vilken fortfarande arbetar kvar på advokatbyrån och numera äger Juristgruppen.
På Juristgruppen arbetar dessutom en sekreterare Brigitte Johansson och en ekonom Anna Armfelt.
Advokaten på Juristgruppen är godkänd att anlitas såväl vad avser allmän rättshjälp som när det gäller försäkringsbolagens rättsskydd. Advokaten medverkar vid förmedling av allmän rättshjälp och rättsskydd. Advokatbyråns klienter är såväl privatpersoner som företag.

VÅRA RÄTTSOMRÅDEN

Straffrätt

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare för personer som är misstänkta för brott. Du har rätt att begära en viss advokat som Din offentliga försvarare.
Har Du blivit utsatt för brott kan Du begära ett målsägandebiträde. Du har rätt att begära en viss jurist eller advokat som Ditt målsägandebiträde.
Har Du inget eget önskemål om offentlig försvarare eller målsägandebiträde utser domstolen en försvarare eller ett målsägandebiträde.

Läs mer om brott, utsatt för brott, stöld, misshandel, sexualbrott, olaga hot och förtal.

Familje- & arvsrätt

Vi arbetar med familjerättsliga ärenden och är Ditt ombud vid tvist om vårdnad, boende och umgänge med barn samt tvist om underhållsbidrag. Vi företräder Dig även vid bodelning i anledning av äktenskapsskillnad eller samboupplösning.
Vi ger Dig rådgivning och upprättar gåvobrev, testamenten, äktenskapsförord, samboavtal, bodelningsavtal och andra familjerättsliga avtal.
Vi företräder Dig även vid arvstvister.

Juristgruppen i Halmstad åtar sig uppdrag från domstol bland annat som bodelningsförrättare och som boutredningsman.

Läs mer om arv, underhållsbidrag, barns boende, bodelning, samboupplösning, skilsmässa, umgänge med barn och vårdnad om barn

Fastighets- & entreprenadrätt

Vi åtar oss uppdrag som ombud i tvister som rör fast egendom. Det kan vara tvister om fel i fastighet, överlåtelsetvister, servitutstvister, dolda fel m.m. Det kan även vara tvister som rör utfört arbete på fastigheter.

Asyl- & utlänningsrätt

Vi biträder vid asylärenden där utländska medborgare eller statslösa personer ansöker om att få stanna i Sverige under en kortare eller under en längre period.

Migrationsverket förordnar om ett offentligt biträde åt en asylsökande. Kostnaden för ett offentligt biträde betalas av staten.

Socialrätt

Vi företräder enskilda i domstol i ärenden som rör socialrätt såsom tvångsvård enligt:
LVU – Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
LVM – Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
LPT – Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
LRV – Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård

I mål där det är fråga om tvångsvård förordnar domstolen ett offentligt biträde för den som tvångsvården berör. Du kan framställa ett önskemål i valet av offentligt biträde. Som offentligt biträde tillvaratar vi våra klienters intressen och ger råd och stöd under processen. Kostnaden för ett offentligt biträde betalas av staten.

previous next

Juristerna

MG_4918_webb
Birgitta Segenmark Jansson

Advokaten Birgitta Segenmark-Jansson har tidigare arbetat i olika funktioner inom det privata näringslivet – inom dåvarande familjeföretaget AB PA Segenmark i Sollentuna.

Birgitta avlade sin juris kandidatexamen år 1976 vid Lunds universitet. Samma år erhöll hon tingstjänst vid Varbergs tingsrätt och senare vid Halmstads tingsrätt. 1979 bildade hon Juristgruppen tillsammans med två notariekollegor från Halmstads tingsrätt. 1983 blev Birgitta invald i Sveriges Advokatsamfund.

Birgitta har en mycket stor erfarenhet inom familjerätten i vidsträckt bemärkelse. Hon arbetar mycket med brottmål både som offentlig försvarare och som målsägandebiträde samt har även stor erfarenhet inom utlänningsrätt, skadeståndsrätt, affärs- och obeståndsjuridik, konkursförvaltaruppdrag (Birgitta har arbetat som konkursförvaltare under 24 år), avtalsrätt, fastighets- och hyresrätt m.m.

Birgitta arbetar med byråns samtliga rättsområden.